تعرفه های پنل کاربری

پنل کاربری انبوه (B)

 

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

110 ریال

delete.gif
5000 تومان

100 ریال

delete.gif

10,000 تومان

95 ریال

delete.gif

15,000 تومان

90 ریال

delete.gif

25,000 تومان

85 ریال

delete.gif

35,000 تومان

80 ریال

delete.gif

82,000 تومان

77 ریال

replied.png

پنل کاربری عادی (A)

 

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

110 ریال

delete.gif
8000 تومان

100 ریال

delete.gif

15,000 تومان

95 ریال

delete.gif

20,000 تومان

90 ریال

delete.gif

35,000 تومان

85 ریال

delete.gif

55,000 تومان

80 ریال

replied.png

98,000 تومان

77 ریال

replied.png

پنل کاربری اقتصادی (+A)

 

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
رایگــــــــــــان

110 ریال

delete.gif
10,000 تومان

100 ریال

delete.gif

20,000 تومان

95 ریال

delete.gif

25,000 تومان

90 ریال

delete.gif

45,000 تومان

85 ریال

replied.png

65,000 تومان

80 ریال

replied.png

110,000 تومان

77 ریال

replied.png

پنل کاربری حرفه ای (As)

 

قیمت پنـــــل تعرفه پیامک شماره اختصاصی
15,000

110 ریال

delete.gif

32,000 تومان

100 ریال

delete.gif

52,000 تومان

95 ریال

replied.png

87,000 تومان

90 ریال

replied.png

105,000 تومان

85 ریال

replied.png

120,000 تومان

80 ریال

replied.png

150,000 تومان

77 ریال

replied.png